De box 3 heffing blijft de gemoederen bezig houden. Simpel gezegd betaalt u 1,2% over uw bank- en spaartegoeden en/of al dan niet verhuurde onroerende zaken. Een rendement dat u wellicht in de praktijk niet haalt. Denk aan de lage rente. Maar denk ook aan de lang niet altijd goed te verhuren onroerende zaken. De wetgever houdt vooralsnog voet bij stuk. Een forfaitair rendement van 4% ligt aan de box 3 heffing ten grondslag. Over dat veronderstelde rendement wordt 30% belasting geheven. De Hoge Raad heeft tot nu toe altijd gesteld dan het forfaitaire stelsel toelaatbaar is. De wetgever heeft de regeling inmiddels in heroverweging. 

 

Wat wil nu het geval? Op 3 april 2015 wees de Hoge Raad opnieuw arrest over dit onderwerp. Belanghebbende (X) is eigenaar van een aantal verhuurde woningen waarbij de huurders recht hebben op huurbescherming. Er is een specifieke waarderingsmethode (leegwaarderatio) die rekening houdt met het feit dat verhuurde woningen een lagere waarde hebben dan woningen in vrij opleverbare staat. In dat geval wordt rekening gehouden met een lager percentage van de woz-waarde.       

X stelt nu dat ook deze regeling voor hem ongunstig uitpakt. “Ik heb een negatief rendement” terwijl ik moet uitgaan van 4% rendement.

 

De Hoge Raad stelt dat wanneer waarderingsvoorschriften voor verhuurde woningen in box 3 ongunstig uitvallen voor de eigenaar, die voorschriften in bepaalde gevallen buiten toepassing moeten blijven. Dit geldt als de volgens die voorschriften vastgestelde waarde minstens 10 procent hoger uitkomt dan de werkelijke waarde. Het Gerechtshof had hier nog beslist dat de inspecteur de wet goed had toegepast en dat de rechter de innerlijke waarde van die wet niet mag toetsen.

 

De Hoge Raad stelt dat wanneer over een langere tijd een forfaitair rendement niet wordt gehaald er sprake kan zijn van een botsing tussen de box 3 heffing en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. In dat geval kan er sprake zijn van “een buitensporige zware last”. Het recht op ongestoord genot van eigendom botst met de belastingheffing.

 

Zoals zo vaak is ook dit arrest een bijzondere zaak doordat het specifieke gaat om onroerende zaken met huurbescherming en het feit dat naast inkomstenontwikkeling rekening gehouden wordt met de waardeontwikkeling. Dat neemt niet weg dat de zaak grote gelijkenis vertoont met de waardeontwikkeling van spaartegoeden. En daar heeft de Bond voor Belastingbetalers  een proefprocedure over aangespannen. De verwachtingen zijn steeds hoger gespanne.

 

En dan nu voor u de hamvraag. “Moet ook ik een bezwaarschrift tegen de box 3 heffing indienen”. Dat antwoord is gemakkelijk te geven. Nog steeds ben ik persoonlijk van mening dat de Belastingdienst in het gelijk wordt gesteld. Maar…..niet geschoten is altijd mis. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Daar kunt u gerust een postzegel aan wagen. Voor de aanslagen inkomstenbelasting waarvan de bezwaartermijn nog niet is verstreken kunt u nog bezwaar indienen. WIJ bieden u de helpende hand. Via het contactformulier van onze website kunt u verzoeken om een concept bezwaarschrift. Deze ontvangt u per kerende e-mail zonder kosten! WIJ kunnen het gemakkelijker en leuker voor u maken.

 

Hans Bosch

  • WIJ Financien

    Wij Financiën is de naam waaronder Hans Bosch werkt als zelfstandig en onafhankelijk belastingadviseur.

  • 1