De Box 3 heffing wordt door velen als een diefstal door de overheid ervaren. Vereenvoudigd gesteld betaalt u 1,2 % inkomstenbelasting over het saldo van uw bezittingen en schulden. Die 1,2% komt tot stand door uit te gaan van een forfaitair rendement van 4% waarover dan een tarief van 30% wordt berekend. Maar wie haalt er nu met zijn spaargeld een rendement van 4%? Stel dat u een rendement behaalt op uw spaargeld van 2%. De belastingheffing van 1,2% bedraagt dan maar liefst 60%! Dan hebben we het nog niet over de mogelijkheid van inflatie. Het probleem is ook bij de politiek bekend, maar zo stelt men: “ het is nu eenmaal een kans op plussen en minnen” en bovendien is er budgettair geen ruimte om de burger tegemoet te komen. De commissie Dijkhuizen kwam nog met een voorstel om uit te gaan van 5 jaar gemiddelden. Voor 2015 zou het forfaitair rendement dan al lager zijn dan 2,5%. Maar nee vooralsnog wordt aan deze excessieve heffing niets veranderd.  

 

Maar er is hoop. Met spanning kijk ik uit naar een arrest van de Hoge Raad over het feit of de box 3 heffing over de opbrengst van een verhuurde woning in strijd is met het Europees Recht. Wat wil het geval?

 

X koopt in 1997 een woning waarvan de  bovenverdieping al 30 jaar is verhuurd aan mevrouw Y. Mevrouw Y geniet huurbescherming waardoor huurstijgingen in de toekomst beperkt zijn. Een en ander leidt er toe dat X een huur ontvangt op jaarbasis van ongeveer € 6.246 waarover zij € 5.166 box 3 heffing dient af te dragen. De WOZ waarde van de bovenwoning bedraagt bijna € 430.500. De belasting bedraagt dus bijna 83%  Is dat een buitensporige last of niet? Bijna 83% over de  bruto heffing. Door rekening te houden met verhuurderskosten was het feitelijk rendement zelfs negatief..

 

De Advocaat Generaal (AG) stelt  dat de fiscale wetgeving onvoldoende rekening houdt met de belangen van verhuurders. De combinatie van inkomstenbelasting en huurwetgeving leidt er toe dat in dit geval sprake is van een structureel voorzienbaar negatief rendement. “Wetgever, dat heb je niet handig gedaan”! Voor 2010 werden verhuurde woningen nog tegen de waarde in het economisch verkeer in aanmerking genomen. Anderzijds beperk je burger door toepassing van de huurbeschermingsregels de huurprijzen aan te passen. De AG vindt de heffing niet proportioneel. De staatssecretaris is een “slechte verliezer” en doet nog een beroep op het feit dat ook rekening moet worden gehouden met toekomstige waardestijgingen. “ Welke waardestijging?” En bovendien: “wie heeft hier de spelregels veranderd in 2010”?

 

De AG is duidelijk. Hij vindt dat mevrouw X in het gelijk moet worden gesteld. Maar hoe? “Dat kan de rechter zelf vaststellen door aan te sluiten bij de waarde in het economisch verkeer en niet bij de WOZ-waarde. En die waarde is door partijen in onderling overleg vastgesteld op € 274.000. De Hoge Raad zal binnenkort arrest wijzen en deze zaak beslechten.

 

Persoonlijk denk ik dat deze zaak niet direct betekent dat de box 3 heffingen per definitie disproportioneel is. Deze casus is bijzonder door de combinatie van huurbescherming en belastingheffing. Er is een “gedwongen” situatie ontstaan. Ik zie de procedure als weer een signaal dat de forfaitaire box 3  heffing zal moeten worden aangepast. Aan deze excessieve heffing dient een eind te komen.

 

Als u box 3 heffing betaalt dan heeft u de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen onder verwijzing naar een procedure die de Bond voor Belastingbetalers voert. Op die wijze kunt u “gratis meeliften” in deze procedure. Onder het motto niet geschoten is altijd mis is het voor u de kosten van een postzegel wellicht waard. Als ik u hier behulpzaam kan zijn neem dan gerust contact met mij op.

 

Hans Bosch

  • WIJ Financien

    Wij Financiën is de naam waaronder Hans Bosch werkt als zelfstandig en onafhankelijk belastingadviseur.

  • 1